Zpět

Investiční projekty, nemovitosti a development

Díky dlouholetým zkušenostem z oblasti Real Estate, zastupování obchodních center a spolupráci s developerskou a projekční společností A PLUS a.s. vám můžeme nabídnout servis vašeho nemovitostního projektu od A do Z.

Due Diligence v oblasti investičních projektů

Před samotným uzavřením transakce pro vás připravíme právní prověrku projektu (Due Diligence), během níž posoudíme, zda projekt po právní stránce nevykazuje rizika a případně navrhneme způsob jejich řešení. Tyto prověrky jsme schopni provést jak v případech koupě samotných nemovitostí (asset deal), tak v případě koupě společností (share deal).  

Úzce spolupracujeme s brněnskou architektonickou, projekční a developerskou kanceláří A PLUS a.s., která je pro vás schopna zpracovat technickou prověrku pořizovaných nemovitostí. Naší přidanou hodnotou tak je, že jsme svým klientům schopni zajistit komplexní poradenství zahrnující jak právní, tak technické posouzení vaší transakce.

Development

Naší specializací je oblast developmentu, ve které podobně jako v případě due diligence využíváme úzké spolupráce s naším brněnským partnerem. Doslova pod jednou střechou jsme proto schopni pro vás zabezpečit projekční, architektonický a právní servis nutný pro realizaci a následný provoz vašeho developerského projektu a připravit vám řešení na klíč.

Zajistíme pro vás právní zastoupení při jednání s majiteli o výkupu pozemků a vyjednáme pro vás znění kupních smluv, tak abyste měli jistotu, že vaše vlastnictví nebude v budoucnu nikdo úspěšně zpochybňovat. Jsme schopni vás zastoupit v jednání s odbornými firmami specializujícími se na provedení všech stavebních a environmentálních průzkumů, které vám zjistí, zda si pozemek nenese nějakou historickou zátěž, která by váš záměr neúměrně finančně prodražila.

Máme zkušenosti s vyjednáváním plánovacích veřejnoprávních smluv s obcemi tak, aby bylo možné stavbu povolit, nebo s uzavíráním užívacích práv a dohod nebo smluv o průjezdu nutných pro vydání územních souhlasů, smluv o podmínkách výstavby a povolení stavby se sousedy zamýšlených stavebních parcel nebo smluv o umístění, vedení inženýrských sítí a smluv o jejich připojení s dodavateli příslušných energií.

Důležitou součástí samotného developmentu, se kterou máme bohaté zkušenosti, je také nastavení smluvních vztahů s budoucími klienty, ať již se jedná o smlouvy o smlouvách budoucích a realizační smlouvy s budoucími kotevními nájemci objektu, nebo s budoucími majiteli jednotek, kdy jsme schopni připravit ve spolupráci s financující institucí nastavení úhrad tak, aby z nich bylo možné průběžně stavbu také financovat a minimalizovat tak nárok na vložený vlastní kapitál.

Akvizice v oblasti investičních projektů a převody nemovitostí

V návaznosti na provedenou právní prověrku pro vás připravíme smluvní dokumenty nezbytné pro provedení transakce. Nezávisle na tom, zda se jedná o koupi bytu, rodinného domu či akvizici větších nemovitostních celků nebo obchodní společnosti, rádi pro vás zajistíme:

  • vypracování či revizi kupních či darovacích smluv,
  • součinnost při vyjednávání a revizích úvěrové dokumentace,
  • revizi zajišťovací dokumentace s financujícími bankami,
  • vypracování a podání příslušných návrhů na zápis do veřejných rejstříků (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík).

Naše zkušenosti v této oblasti využijete i v případě, že chcete svoji nemovitost nebo projekt prodat. V tomto případě vám pomůžeme váš majetek k prodeji připravit, naplánovat strukturu transakce, shromáždit všechny podklady, které budete pro úspěšnou realizaci potřebovat a pak vás budeme během celého prodejního procesu se zájemci při vyjednávání právně zastupovat.

Smlouvy v oblasti výstavby

Nabízíme kompletní smluvní zabezpečení vaší výstavby od jejího počátku až do završení realizace a samozřejmě také při samotném provozu. Ať již jde o vypracování smlouvy o dílo s tvůrcem projektové dokumentace či zhotovitelem stavby, zřízení věcných břemen nutných k jejímu užívání, zajištění technického dozoru investora či uzavření servisních smluv, připravíme vám právní dokumenty nezbytné pro hladký průběh vaší výstavby.

Také výstavbu této výrobní haly jsme po právní stránce zajišťovali od smlouvy s projektantem až po uvedení do provozu.

Kontaktujte nás    osobních údajů.